Trường THPT Dương Văn Thì - Chào mừng năm học mới 2021 - 2022! Trường THPT Dương Văn Thì tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, có phẩm chất đạo đức tốt và khát vọng vươn lên. Rèn luyện tính trung thực, lòng nhân ái, biết ơn. Đoàn kết - thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.
Thứ ba, 10/5/2022, 18:15
Lượt đọc: 94

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người cộng sản vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc của dân tộc Việt Nam đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình vì Tổ quốc, vì Nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; chứng kiến sự bế tắc không lối thoát của cách mạng Việt Nam, người Thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc - con đường cách mạng vô sản và cả cuộc đời Người đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Mùa xuân 1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam; Người đã chăm lo từng bước trưởng thành của Đảng, rèn luyện Đảng ta thành đội tiên phong vững vàng, sáng suốt của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; từ đây Người đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến; ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, trong đó Người đã khẳng định: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập... khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngay sau khi giành độc lập, trong điều kiện cực kỳ khó khăn, thù trong, giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra sách lược lãnh đạo toàn dân tộc, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua hiểm nguy, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng; vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, lòng yêu nước, khí phách anh hùng của dân tộc đã kết hợp với sức mạnh thời đại, trở thành nguồn lực mạnh mẽ để Việt Nam chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà tấm lòng của Người còn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến bộ xã hội. Người đã hết lòng, hết sức xây dựng vun đắp cho sự đoàn kết giữa các Đảng Cộng sản anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng, không ngừng vun đắp quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương, các nước láng giềng, cống hiến xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn cho phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam mà còn là người bạn lớn, thân thiết của nhân dân các dân tộc trên thế giới; là sự kết tinh những gì tốt đẹp, ưu tú nhất của trí tuệ, tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Sự ra đi của Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam và tình đoàn kết thân ái với nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Hiện nay, đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến kinh tế, văn hóa, xã hội; trong bối cảnh đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

47 năm sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, cùng với cả nước và Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quê hương Thủ Đức anh hùng đã và đang không ngừng đổi thay, từng bước khẳng định mình qua nhiều năm xây dựng và phát triển. Những con đường, khu phố khang trang, sạch đẹp, các khu công nghiệp, đô thị dần được hình thành, kinh tế địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao; hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở không ngừng được kiện toàn, củng cố về tổ chức và bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thủ Đức nhận thức sâu sắc rằng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, là ngọn đuốc soi đường đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta đi đến thắng lợi vẻ vang. Với tinh thần đó chúng ta tăng cường triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”; chủ đề năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và toàn hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần  xây dựng thành phố Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững.

 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY THỦ ĐỨC

Nguồn: http://hoctapvalamtheobac-tpthuduc.hochiminhcity.gov.vn/-/bai-tuyen-truyen-ky-niem-132-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-19-5-1890-19-5-2022-

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86